Szybki kontakt

795 047 067 Masz pytania? zadzwoń

Słownik

DTI (Deep Trans Identificacion)
To identyfikacja w głębokim transie, czyli wejście w wybraną przez siebie postać w transie, po to, by przejąć jej umiejętności, zachowanie lub określone cechy.

Feedback
W NLP każde doświadczenie postrzegane jest jako okazja do uczenia się. Należy pamiętać, że błędy są ważną częścią tego procesu, dlatego też traktowane są one jako informacja zwrotna (z ang. feedback), a nie jako porażka. Każdy błąd stwarza okazję do zmiany działania i "dostrojenia się" do sytuacji.

Future pacing
Rzutowanie w przyszłość - technika polegająca na wyobrażaniu sobie przyszłego zachowania, najczęściej celem ugruntowania zmiany lub sprawdzenia sposobu zachowania w przyszłości, po to, by wprowadzić jeszcze ewentualne zmiany.

Kalibracja
Odczytywanie nieświadomych, niewerbalnych reakcji u drugiej osoby podczas interakcji, dzięki połączeniu możliwych do zaobserwowania wskazówek systemów reprezentacji z określonymi reakcjami wewnętrznymi.

Kotwiczenie
Powiązanie informacji zmysłowej - kotwicy (np. dotyk, dźwięk, obraz) - ze stanem emocjonalnym (i fizjologicznym), odczuwanym w chwili oddziaływania tej informacji (np. na wyobrażenie jedzenia cytryny [obraz] następuje wydzielanie się większej ilości śliny [reakcja fizjologiczna]).

Metamodel
Model językowy opracowany przez Johna Grindera i Richarda Bandlera, służący do pracy na przekonaniach, które nie wpływają pozytywnie na samopoczucie i sukcesy osoby. W modelu pracuje się na: generalizacjach, zniekształceniach i usunięciach, które wpływają na naszą percepcję świata.

Model Miltona
Model lingwistyczny, którego twórcami są Richard Bandler i John Grinder. Tworzyli go poprzez obserwację i długotrwałą współpracę z wybitnym hipnotyzerem i terapeutą - Miltonem Ericksonem. Model Miltona uczy głębokiej struktury języka i tego, jak i co mówić, by skutecznie się komunikować z sobą i innymi. Znajduje szerokie zastosowanie w hipnozie.

Linia czasu
Wizualno-kinestetyczna reprezentacja czasu, która odwzorowuje nasz sposób planowania, tworzenia wspomnień i przekonań o przeszłości oraz przyszłości. Możemy z niej skorzystać, aby przepracować negatywne wydarzenia z przeszłości i tworzyć przyszłość, która nas motywuje i pozwala na realizację marzeń.

Mapa rzeczywistości
Nie mamy bezpośredniego kontaktu z obiektywną rzeczywistością. Cały świat, który nas otacza, odbieramy przy pomocy naszych zmysłów. Tworzymy w naszych umysłach własną reprezentację rzeczywistości - naszą własną mapę, po której się poruszamy.
Każdy z nas, jedną i tę samą, sytuację odbiera nieco inaczej. Patrzymy przez pryzmat własnych doświadczeń, wartości, schematów poznawczych (filtrów wykształconych w celu radzenia sobie z ogromem napływających informacji sensorycznych). Dlatego każdy z nas zachowuje się inaczej, przez co ma inne cele i system wartości.

Metaprogramy
Filtry i gotowe algorytmy myślenia, w oparciu o które umysł generuje koncepty poznawcze, np. pozytywny - negatywny lub ogólny = szczegółowy. Filtry te nadają generalny charakter naszemu sposobowi myślenia i wyznaczają tym samym kierunek podejmowanych działań. Ktoś, myślący najczęściej w kategoriach negatywnych, jest skłonny do popełniania mniejszej ilości błędów niż optymista. Jednakże, w przeciwieństwie do tego drugiego, będzie on cieszył się mniej z tego, co robi. Kluczem jest poznanie tych filtrów i taka ich reorganizacja, by w odpowiednim kontekście korzystać z najbardziej adekwatnych.

Modelowanie
To tworzenie modelu (zbioru strategii, przekonań i zachowań) umiejętności od eksperta w danej dziedzinie. Gotowy model możemy zaaplikować na sobie lub innych, uwalniając się tym samym od problemów i zdobywając dodatkowy zasób.

Porcjowanie (Chunking)
Organizowanie lub dzielenie pewnego doświadczenia na większe lub mniejsze elementy. Porcjowanie do góry oznacza przechodzenie do większego, bardziej abstrakcyjnego poziomu informacji. Porcjowanie do dołu dotyczy przechodzenia do bardziej szczegółowego i konkretnego poziomu informacji. Porcjowanie w bok oznacza z kolei wyszukiwanie innych przykładów na tym samym poziomie informacji.

Pozycje percepcyjne:
Wyróżniamy pięć takich pozycji:
a) pierwsza - asocjacja - zachodzi, gdy widzisz obraz tak, jakbyś patrzył(a) na niego własnymi oczami;
b) druga - "Ty" (jako jednostka) - zachodzi, gdy patrzysz na świat z punktu widzenia drugiej osoby.
c) trzecia - dysocjacja - zachodzi, gdy patrzysz na siebie nie swoimi oczami, ale będąc z boku i obserwując siebie;
d) czwarta - "My" (jako grupa) - zachodzi, gdy patrzysz na świat pod kątem całej grupy osób;
e) piąta – "Superman" - zachodzi, gdy patrzysz na całość z perspektywy wszechświata, adoptując wszelkie pozycje percepcyjne ze swobodnym przechodzeniem między nimi.

Propulsion system
System kija i marchewki - technika motywacyjna polegająca na wyobrażeniu sobie pozytywnych efektów danego działania lub realizacji danego celu, a także negatywnych następstw niepodjęcia działania lub braku realizacji danego celu.

Przeramowanie (Reframing)
Proces wykorzystywany w NLP, w którym zachowanie problematyczne zostaje oddzielone od pozytywnych intencji wewnętrznego programu lub "części", która jest odpowiedzialna za to zachowanie. Nowy wybór zachowania następuje przez spowodowanie, by część odpowiedzialna za stare zachowanie przejęła odpowiedzialność za wdrożenie innych zachowań, które spełnią tę samą pozytywną intencję, ale bez przysparzających problemów produktów ubocznych.
Istnieje podział na dwa rodzaje reframingu:
a) zmiana znaczenia, w której zakłada się, że istnieje inne, pozytywne znaczenie, które można nadać danemu zachowaniu;
b) zmiana kontekstu, w której zakłada się, że istnieje inny kontekst, w którym dane zachowanie posiada pozytywne znaczenie bądź jest przydatne.

Raport
Narzędzie komunikacyjne pozwalające na nadawaniu na tych samych falach, co rozmówca. Bardzo dobrze narzędzie stosowane w przypadku: negocjacji (ułatwia rozmowy i ich finalizację), wychodzenia z konfliktów i dogadywania się z innymi.
Pacing (dopasowanie) - stanowi część raportu i oznacza dopasowywanie się do drugiej osoby. Można dopasowywać się do stanu emocjonalnego, zachowania, postrzegania itp. Pozwala na uzyskanie lepszego raportu.
Leading (prowadzenie) - pozwala na skierowanie uwagi osoby lub osób, z którymi się komunikujesz, w pożądanym przez Ciebie kierunku

Spójność
Wzajemna zgodność i ukierunkowanie na pożądany cel wszystkich wewnętrznych przekonań, strategii i zachowań.

Strategia
Model składający się z określonych procedur, prowadzący do zrealizowania określonego wyniku. Poznając określone strategie, dostajesz odpowiedź na pytanie "jak?". Przykładem typowo NLPerskiej strategii jest Fast Fobia Cure - procedura stworzona przez Richarda Bandlera do pozbywania się fobii.

Struktura powierzchniowa
Język używany do opisu lub przedstawiania rzeczywistych, głównych reprezentacji sensorycznych, przechowywanych w mózgu.

Struktura głęboka
Mapy sensoryczne (świadome i nieświadome), wykorzystywane przez ludzi do organizowania swojego zachowania i kierowania nim.

Submodalności
Parametry zmysłów. Każdy z nich zbudowany jest z:
a) obrazu - czyli: położenia, kolorów, jakości, kątu nachylenia, odległości, wielkości itp.;
b) dźwięku - czyli: miejsca, z których pochodzą rytm, intonacja, tempo, barwa itp.;
c) odczucie - czyli: położenie, sposób i prędkość poruszania się, temperatura, kształt itp.

Systemy reprezentacji
Każdy z nas odbiera otaczającą nas rzeczywistość przy pomocy swoich zmysłów, których wyróżnia się pięć:
- wzrok - obrazy, które widzimy i które sobie wyobrażamy;
- słuch - dźwięki, zarówno te słyszalne naszymi uszami, jak i wewnętrzne głosy;
- dotyk (kinestetyka) - odczucia w ciele;
- smak - odczucia odbierane za pomocą języka;
- węch - odczucia odbierane za pomocą nosa

Teoria orbit
Teoria nawiązująca do sposobu organizowania relacji międzyludzkich na podstawie wspólnych wartości, z jednoczesnym uwzględnieniem i pielęgnowaniem wartości odrębnych.

T.O.T.E.
Sekwencja Test-Operacja-Test-Wyjście (ang. Test-Operate-Test-Exit), która opisuje podstawową pętlę sprzężenia zwrotnego, używaną do kierowania wszystkimi zachowaniami.

Zasada SMART
Zasada odnosząca się do sposobu konstruowania celów. SMART to skrót od pierwszych litera angielskich wyrazów: simple, measurable, achievable, relevant, timed. Dobrze skonstruowany cel powinien być zatem: prosty, mierzalny, osiągalny (realistyczny), istotny (nie za prosty), a także określony w czasie.

Zunifikowane pole Diltsa/poziomy neurologiczne Diltsa
Całościowa koncepcja na temat tego, w jaki sposób ludzie uczą się, zmieniają i komunikują. Podstawą jest tutaj założenie, że istnieją pewne pola neurologiczne, na których może zachodzić proces zmiany. Co ciekawe, zmiana jednego z tych pól (kontekstów) rzutuje na zmianę innych. Do tych poziomów (kontekstów) zalicza się: duchowość, tożsamość, przekonania, możliwości, zachowania, środowisko.

Zysk wtórny
Pozornie negatywne lub problematyczne zachowanie w rzeczywistości spełniające jakąś pozytywną funkcję na innym poziomie (np. palenie papierosów może pomagać w odprężaniu lub dopasowaniu się do określonego wyobrażenia samego siebie).